top of page

ЖЕНИТЕ И АЛКОХОЛА

Според онлайн проучване на Butler Center for Research at the Hazelden Betty Ford Foundation, американското общество стигматизира алкохолната употреба при жените и това е предпоставка те трудно да търсят и получават адекватна помощ за справяне с зависимостта.

ЖЕНИТЕ И АЛКОХОЛА

Проучването е проведено сред 1097 жени на възраст от 18 до 65 и повече години с относително висок социално-икономически статус и образование.

Проучването показва, че предизвикателствата пред жените са в спектъра от пълно неосъзнаване за наличието на алкохолен проблем (т.е. приемат прекомерното пиене за нормално, защото „всички правят така“), през страха от признаване пред другите, че пият проблемно до притесненията как лечението на зависимостта би нарушило техния живот.

40% от участничките в проучването съобщават за рисково пиене, като 24% съобщават за ежедневна употреба на четири или повече напитки. Други 16% съобщават за злоупотреба с алкохол веднъж или два пъти седмично. Що се отнася до възрастта, 72% от младите жени на възраст 18-24 години съобщават за рискова употреба на алкохол.

УБЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО ПРЕКОМЕРНАТА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ

Проучването дава поглед върху мислите, вярванията и нагласите на жените, които пият, включително и върху причините, поради които пият. Четиридесет и два процента от анкетираните казват, че често или винаги употребяват алкохол, за да се забавляват. 23% казват, че пият често или винаги, за да забравят проблемите си. 42% споделят, че често или винаги пият, за да облекчат стреса, а 72% признават, че често или винаги пият, защото така им харесва.

Друга ключова констатация, свързана с вярванията и убежденията за употребата на алкохол е, че 67% от участничките съобщават, че повечето жени, които познават, пият толкова или повече от тях. Това е важно, като се има предвид, че поведението при пиене, особено сред младите хора, може да бъде повлияно от възгледите на дадено лице за доколко други хора употребяват алкохол.

Интересни са фактите, свързани с възрастовата разлика в одобрението на твърдението „Добре е да се напиваш, стига да не е всеки ден“. Възрастовата група на 18-24 години е склонна да подкрепя това твърдение (33% напълно съгласни и 5% напълно несъгласни). Повечето от жените на възраст 65 и повече години мислят обратно (9% напълно съгласни и 76% напълно несъгласни) .

Само 20% от жените в извадката смятат, че пристрастяването е въпрос на воля. 55% съобщават, че биха се срамували, ако имат проблем с алкохола. Тридесет процента се притесняват, че хората ще ги избягват, ако научат, че са предприели лечение на зависимостта, а 53% са съгласни с твърдението, че на жените с проблеми с алкохола/наркотиците се гледа по-негативно, отколкото на мъжете с подобни проблеми. Тези констатации като цяло отразяват стигмата около проблема с алкохола и изследванията показват, че тази стигма работи с пълна сила.
Същевременно самите участнички в проучването признават, че избягват и не желаят да общуват с хора, които имат алкохолен проблем, включително с такива съседи, колеги или приятели.

УБЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАВИСИМОСТИ

Проучването на Butler Center for Research at the Hazelden Betty Ford Foundation изследва също и източниците на подкрепа, които жените биха потърсили в случай на проблем с алкохола. Резултатите показват, че най-вероятните източници на помощ са психиатрични клиники и доставчиците на първична извънболнична помощ.
Жените съобщават, че е по-вероятно да търсят лечение за пристрастяване в заведения за психично здраве (29%) или в лечебни заведения от общата здравна система (29%), отколкото в заведения за лечение на пристрастяване (23%). Едва 8% от жените, участвали в проучването са категорично съгласни с твърдението, че няма да потърсят помощ и се надяват проблемът да изчезне от само себе си.

Относно притесненията, които биха имали, ако се наложи да отидат на лечение за пристрастяване към алкохол/наркотици изпъква безпокойството за икономическите последици от отсъствието. Тридесет процента са загрижени за загубата на доход. Двадесет процента от жените заявяват, че биха се притеснявали кой ще управлява и ще се грижи за домакинството.

Друг вид притеснение е фактът, че са на лечение да се разчуе и разбере от важни за тях хора – семейство, приятели, работодатели. Това отново говори за висока степен на стигмата, която все още витае около разстройствата, свързани с употребата на психоактивни вещества.

От решаващо значение е жените да са наясно с рисковете от проблемното пиене и да имат достъп до ресурси, които подкрепят здравословното пиене или въздържание, ако това е най-добрият начин за тях.

Източник: Butler Center for Research at the Hazelden Betty Ford Foundation
Снимка: Pexels

bottom of page